Umowa o prywatności

 1. Przedmiot umowy.
  • Niniejsza umowa obowiązuje dla strony AvtoTachki.com i jest zawierana między użytkownikiem tych stron a właścicielem stron (dalej AvtoTachki.com)
  • Niniejsza Umowa ustanawia procedurę otrzymywania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika oraz innych informacji, które AvtoTachki.com otrzymuje od użytkowników witryny. Dane osobowe są wypełniane przez użytkownika.
  • W celu umieszczenia informacji, ogłoszenia, korzystania z witryny na dowolnej stronie AvtoTachki.com, Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą Umowę i wyrazić pełną zgodę na jej warunki. Potwierdzeniem pełnej zgody na niniejszą umowę jest korzystanie z witryny przez użytkownika.
  • Użytkownik nie ma prawa do publikowania informacji, ogłoszeń, korzystania z witryny, jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy lub nie osiągnął pełnoletności, gdy ma prawo do zawierania umów lub nie jest upoważnioną osobą w firmie, w której imieniu publikowane są informacje, ogłoszenie.
  • Publikując informacje w witrynach korzystających z witryny, użytkownik wprowadza dane osobowe lub, przekazując te dane w inny sposób, i / lub wykonując jakiekolwiek czynności w witrynie i / lub korzystając z dowolnej części witryny, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na warunki niniejszej umowy i zapewnia AvtoTachki.com prawo do otrzymywania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkowników zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
  • Niniejsza Umowa nie reguluje, a AvtoTachki.com nie ponosi odpowiedzialności za odbiór, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych użytkownika oraz wszelkich innych informacji stronom trzecim, które nie są własnością AvtoTachki.com ani nie są przez nie zarządzane, ani osobami, które nie są pracownikami AvtoTachki .com, nawet jeśli Użytkownik uzyskał dostęp do stron, produktów lub usług tych osób za pośrednictwem AvtoTachki.com lub biuletynu. Poufne w rozumieniu niniejszej Umowy są tylko informacje przechowywane w bazie danych witryny w stanie zaszyfrowanym i dostępne tylko dla AvtoTachki.com.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zaniedbania bezpieczeństwa i ochrony jego danych osobowych i danych autoryzacyjnych osoby trzecie mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do konta oraz danych osobowych i innych danych użytkownika. AvtoTachki.com nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z takiego dostępu.
 2. Procedura uzyskiwania danych osobowych.
 1. AvtoTachki.com może gromadzić dane osobowe, a mianowicie: imię, nazwisko, datę urodzenia, numery kontaktowe, adres e-mail, region i lokalizację Użytkownika, hasło do identyfikacji. AvtoTachki.com może również zbierać inne informacje:
  • Pliki cookie w celu świadczenia usług w zależności od tego, na przykład przechowywanie danych w koszyku między wizytami;
  • Adres IP użytkownika.
 2. Wszystkie informacje są gromadzone przez nas, tak jak są, i nie zmieniają się w procesie gromadzenia danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczanie wiarygodnych informacji, w tym informacji o danych osobowych. AvtoTachki.com ma prawo, w razie potrzeby, zweryfikować dokładność podanych informacji, a także zażądać potwierdzenia podanych informacji, w razie potrzeby w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika.
 3. Procedura korzystania z informacji o użytkowniku.
 4. AvtoTachki.com może używać Twojego imienia i nazwiska, regionu i miasta, w którym mieszkasz, adresu e-mail, numeru telefonu i hasła, aby zidentyfikować Cię jako użytkownika AvtoTachki.com. AvtoTachki.com może wykorzystywać Twoje dane kontaktowe do przetwarzania naszego biuletynu, a mianowicie do powiadamiania Cię o nowych możliwościach, promocjach i innych wiadomościach AvtoTachki.com. Użytkownik zawsze może odmówić prowadzenia korespondencji zgodnie z jego danymi kontaktowymi. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w celu wdrożenia stosunków cywilnoprawnych, podatkowych i księgowych, wypełnienia zobowiązań umownych w zakresie świadczenia usług, zapewnienia dostępu do usług serwisu, identyfikacji klienta jako użytkownika witryny, w celu świadczenia, oferowania usług, przetwarzania płatności, adresy mailowe, tworzenie i wdrażanie programów premiowych, wysyłanie ofert handlowych i informacji pocztą, e-mailem, oferowanie nowych usług, przed wszelkie informacje inne niż przedmiot umowy, transakcje rozliczeniowe, raportowanie, księgowość i rachunkowość zarządcza, poprawa jakości usług, świadczenie usług na stronie internetowej, publikowanie informacji, ogłoszenia klientów na stronie internetowej właściciela bazy danych osobowych, uproszczenie pracy z witryną i jej poprawa materiały.
 5. Warunki udostępniania bazy danych.
 6. AvtoTachki.com nie przekazuje danych osobowych ani innych informacji stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej. Użytkownicy, zgodnie z niniejszą Umową, przyznali AvtoTachki.com prawo do ujawnienia, bez ograniczenia ważności i terytorium, danych osobowych, a także innych informacji o użytkownikach stronom trzecim, które świadczą usługi AvtoTachki.com, w szczególności, ale nie wyłącznie, przetwarzaniu aplikacje, płatności, dostarczanie paczek. Strony trzecie mogą wykorzystywać informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy świadczą usługi AvtoTachki.com i tylko informacje niezbędne do świadczenia usługi. Ponadto ujawnienie danych osobowych bez zgody użytkownika lub osoby przez niego upoważnionej jest dozwolone w przypadkach określonych przez prawo i wyłącznie w interesie bezpieczeństwa narodowego, dobrobytu gospodarczego i praw człowieka, w szczególności, ale nie wyłącznie:
  • na uzasadnione żądania organów państwowych uprawnionych do żądania i otrzymywania takich danych i informacji;
  • w przypadku, gdy zdaniem AvtoTachki.com Użytkownik narusza warunki niniejszej Umowy i / lub innych umów i umów między AvtoTachki.com a Użytkownikiem.
 7. Jak zmienić / usunąć te informacje lub zrezygnować z subskrypcji.
 1. Użytkownicy w dowolnym momencie mogą zmień / usuń informacje osobiste (telefon) lub zrezygnuj z subskrypcji. Praca niektórych funkcji AvtoTachki.com, które wymagają dostępności informacji o użytkowniku, może zostać zawieszona z chwilą zmiany / usunięcia informacji.
 2. Dane osobowe użytkownika są przechowywane do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Wystarczającym powiadomieniem Użytkownika o usunięciu lub innym przetwarzaniu danych osobowych będzie list (informacja) wysłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Ochrona informacji.
 1. AvtoTachki.com podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Środki te obejmują między innymi wewnętrzną weryfikację procesów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa; wszystkie dane gromadzone przez AvtoTachki.com są przechowywane na jednym lub kilku bezpiecznych serwerach baz danych i nie można uzyskać do nich dostępu spoza naszej firmy sieć.
 2. AvtoTachki.com zapewnia dostęp do danych osobowych i informacji tylko tym pracownikom, kontrahentom i agentom AvtoTachki.com, którzy potrzebują tych informacji, aby wykonywać operacje w naszym imieniu. Podpisano umowy z tymi osobami, w których zobowiązują się do zachowania poufności i mogą podlegać sankcjom, w tym zwolnieniu i ściganiu karnemu, jeżeli naruszą one te obowiązki. Użytkownikowi przysługują prawa określone w ustawie Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z dnia 1 czerwca 2010 r. N 2297-VI.
 3. Adres kontaktowy w przypadku pytań.
 4. W przypadku pytań, życzeń, reklamacji dotyczących podanych informacji prosimy o kontakt na adres e-mail: support@www.avtotachki.com. Na pisemny wniosek i po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i uprawnienia użytkownik może otrzymać informacje na temat procedury uzyskiwania informacji o lokalizacji bazy danych.
 5. Zmiany w polityce prywatności.
 6. Możemy zmienić warunki polityki prywatności. W takim przypadku zastąpimy wersję na stronie warunków, więc sprawdzaj ją okresowo https://avtotachki.com/privacy-agreement Wszelkie zmiany Umowy wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. Korzystając z Witryny, Użytkownik potwierdza przyjęcie nowych warunków Polityki prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili, gdy Użytkownik korzysta z Witryny.
 7. Dodatkowe warunki.
 1. AvtoTachki.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku nieporozumienia lub niezrozumienia warunków niniejszej Umowy, instrukcji dotyczących procedury korzystania z Witryny, dotyczących procedury przesyłania danych i innych problemów technicznych.
 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Polityki prywatności, w tym każda propozycja, klauzula lub jej część, zostanie uznane za sprzeczne z prawem lub nieważne, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia, które nie są sprzeczne z prawem, zachowują pełną moc i są ważne oraz wszelkie inne nieważne postanowienie lub postanowienie, którego nie można spełnić bez dalszych działań Stron, uważa się za zmienione, zmienione w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia jego ważności i możliwości wdrożenia.
 3. Niniejsza umowa rozciąga się na Użytkownika od momentu, gdy korzysta on z witryny, w tym do umieszczenia ogłoszenia, i jest ważna do momentu zapisania na stronie jakichkolwiek informacji o użytkowniku, w tym danych osobowych.
 4. Akceptując niniejszą politykę prywatności, zgadzasz się również Polityka prywatności i Warunki użytkowania Google.
×